Üyelik Sözleşmesi

1.TARAFLAR
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), Lütfü Lüleci (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) tarafından işletilen prokalem.com (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) internet adresinde ürün alımı yapmak üzere (“ALICI”) veya ürün satışı yapmak üzere (“SATICI”) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan sonra ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ŞİRKET arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. KULLANICILAR, Site’ye üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
2. TANIMLAR
Aksi belirtilmedikçe, bu Sözleşme’de kullanılan aşağıdaki deyimler ve/veya kısaltmalar burada kendileri için tanımlanan anlam ve kapsamları ifade etmektedir.
a) “Site” prokalem.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt adlardan oluşan internet sitesi.b) “Sözleşme” İşbu Sözleşme formu ve ekleri.c) “Alıcı” Siteye, işbu sözleşmeyi kabul ederek üye olan ve sitede listelenen eserleri satın alma talebinde bulunabilecek kimselerdir.d) “Satıcı” Siteye, işbu sözleşmeyi kabul ederek üye olan ve siteye satılması amacı ile eser listeleme hakkı olan ve ŞİRKET ile münhasıran konumuna göre GALERİ SÖZLEŞMESİ veya ESER SAHİBİ SÖZLEŞMESİ akdetmiş kimselerdir.e) “Kullanıcı(lar)” SATICI ve ALICI’yı birlikte ifade eder.f) “Eser” Sitede satılması amacıyla listelenen, emek sonucu ortaya konan ürün, yapıtlardır.g) “Eser Sahibi” Sitede listelenen sanat eserlerinin fikri mülkiyet hakları çerçevesinde mülkiyetine haiz kimselerdir.SÖZLEŞME KONUSU
ŞİRKET ile KULLANICILAR arasında yapılmış olan işbu Sözleşmenin konusu, SATICILAR ile ALICILAR arasında, Site aracılığı ile koordinasyon ve bağlantının kurulmasıdır.
4. ÜYELİK ŞARTLARI
Siteye üye olabilmek için, reşit olmak, ŞİRKET tarafından istenilen kimlik bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak sunmak, ŞİRKET tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak ve SÖZLEŞME’yi Site’ye üye olmak kaydıyla onaylamak gerekmektedir.
5. GÖREV ve SORUMLULUKLAR
5.1 KULLANICILAR’ın GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI
5.1.1 KULLANICILAR, üyelik aşamalarını yerine getirirken, Sitenin hizmetlerinden yararlanırken, işbu Sözleşmedeki yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
5.1.2 ŞİRKET, 10 gün önceden SİTE DUYURU sayfasında ilan etmek kaydıyla Sözleşme’yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi KULLANICILAR’ın sorumluluğundadır. Bu SÖZLEŞME maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra Sitenin kullanılmaya devam edilmesi değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.
5.1.3 KULLANICILAR, Site içerisinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru olduğunu, hukuka aykırı olmadığını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.
5.1.4 KULLANICILAR Sitede satışa sunmuş oldukları eserlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde ŞİRKET’in sunmuş olduğu ödeme sistemine uymak zorundadırlar.
5.1.5 ŞİRKET’in sunmuş olduğu ödeme sistemine uymayan KULLANICILAR’ın üyelikleri, ŞİRKET tarafından bildirim yapılmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebilir.
5.1.6 KULLANICILAR Sitenin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı ŞİRKET’ten hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
5.1.7 KULLANICILAR, eserini sergilerken, eser satın alırken, kısacası bu sözleşmenin tariflediği sistemde yer alan tüm işlemleri gerçekleştirirken, işbu sözleşmenin yanısıra, halen yürürlükte bulunan ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı, aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi, ŞİRKET’i hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
5.1.8 KULLANICILAR Sitede verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda KULLANICILAR’ın üyeliği, ŞİRKET’in takdirinde olmak üzere bildirimde bulunmaksızın geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin ŞİRKET tarafından sona erdirilmesi halinde KULLANICILAR Site hizmetlerinden yararlanamazlar.
5.1.9 KULLANICILAR, kimliklerini doğru olarak ŞİRKET tarafından her istendiğinde ibraz etmek zorundadır.
5.1.10 ŞİRKET ve KULLANICILAR, KULLANICILAR’a ait şahsi bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşamaz. Bilgiler adli soruşturma haricinde kimseye verilmez.
5.1.11 KULLANICILAR, işbu SÖZLEŞME veya işbu SÖZLEŞME’nin içerdiği belgelere uymaması halinde üçüncü şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve ŞİRKET’in çalışanları aleyhine oluşabilecek) herhangi bir zararı tazmin etmeyi, gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
5.1.12 KULLANICILAR ve ŞİRKET, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.
5.1.13 Sitede gerçekleşen işlemler ile ŞİRKET’in doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, KULLANICILAR, Sitedeki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep ve/veya hasarlardan, ŞİRKET’i, temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı Siteye üye olarak ve işbu Sözleşmeyi onaylayarak gayri kabili rücu kabul ve beyan ederler.
5.2 SATICI’nın GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI
5.2.1 Satış yapan SATICI, listelenen eserlerinden birinin satılması durumunda, 2 (iki) işgünü içerisinde eserin tedarik durumu ile ilgili teyit vereceğini ve eserin tedarik durumuyla ilgili teyit verilmesinden sonra 2 (iki) işgünü içerisinde eseri, kendisine ŞİRKET tarafından bildirilen ALICI’nın adresine kargo yolu ile yollayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
5.2.2 SATICI, Sitede satışta olan eseri, elden veya bir başka pazar yerinde sattığı taktirde ürünü derhal Siteden silmek zorundadır.
5.2.3 SATICI eseri gönderdiğini ispat etmekle yükümlüdür. ŞİRKET gerekli durumlarda SATICI’dan kargo fiş bilgilerini isteyebilir. SATICI’nın elden ALICI’ya teslimatı geçersizdir ve elden teslim edilen ürünler için Site, ALICI’dan ve SATICI’dan yazılı onay almadan SATICI’ya ödeme yapmaz.
5.2.4 SATICI tarafından Sitede satışa sunulan eserlerin kargoları, ALICI’ya belirtilen süreler (madde 5.2.1’de) içinde teslim edilmemesi durumunda info@prokalem.com adresine e-posta yolu ile veya ŞİRKET müşteri temsilciğine telefon ile arayarak (0532 636 01 86) bilgi vermelidir. Kargo Şirketi, ŞİRKET ya da ALICI tarafından aranarak paket takibi yapılabilir. ALICI tarafından paket teslim alındıktan sonra SATICI’nın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden; Teslimat sırasında hasarlı olduğu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır. Daha sonra, durum ALICI tarafından, info@prokalem.com adresine e-posta yolu ile veya ŞİRKET müşteri temsilciğine telefon ile arayarak (0532 636 01 86) bildirilmelidir.
5.3 ALICI’nın GENEL GÖREV ve SORUMLULUKLARI
5.3.1 ALICI, Sitede SATICI’lar tarafından satışa arz edilen eserlerin ayıplı olup olmaması, kaçak olup olmaması, sahte olup olmaması, niteliği, orjinalliği, tekliği, eserin tanıtımında kullanılan açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında ŞİRKET’in taahhüt ve garanti vermek yükümlülüğünde olmadığını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.
5.3.2 ALICI, ŞİRKET’i 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Site üzerinden satış yapılan eserlere ilişkin, bu satışa taraf olmadığını, satışa konu eser konusunda taahhütte bulunmadığını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
5.3.3 Siteden internet veya telefon ile yapılan satışlarda, ALICI eser satın almaktan vazgeçmesi halinde, eseri teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin eseri reddederek, satıştan cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. Ancak bahsi geçen 7 (yedi) günlük süreçteki iade; eserleri tahrip etmeden, tekrar satılabilirliğini bozmadan, sadece eserin kullanılmamış olması durumunda yapılabilir. 7 (yedi) günden sonra ise iade işlemi sadece 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamına uyması şartı ile yapılmaktadır.
5.3.4 ALICI Sitede sergilenen eserleri sadece, kredi kartı (Visa, Master Card) ya da banka havalesi ile satın alabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı ya da havalesinin ŞİRKET’in banka hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. Eserin ödemesi yapılmış olsa dahi, SATICI her durumda satış işleminden cayabilir ve ALICI cayma nedeniyle ne SATICI’dan ne de ŞİRKET’ten herhangi bir hak, tazminat, faiz ve benzeri taleplerde bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
5.3.5 SİTE kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’dan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. ALICI kredi kartı güvenliği için SİTE tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. SİTE hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik kriterlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir, yasal takip yaptırabilir.
5.4 ŞİRKET’in GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI
5.4.1 ŞİRKET tarafından tahsilatı yapılmış bir siparişe konu eserin teslimatının sorumluluğu SATICI’ya aittir. SATICI kargo gönderimi ile ilgili gerekli bilgileri siteye bildirmekle yükümlüdür.
5.4.2 ŞİRKET işbu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her aşamada tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Fesihten dolayı KULLANICILAR hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.
5.4.3 ALICI ve SATICI arasındaki hiçbir işlemde, ŞİRKET’in ayrıca taraf olduğu özel anlaşmalar hariç, hukuki sorumluluğu yoktur.
5.4.4 ŞİRKET, KULLANICILAR’a herhangi bir teminat veya garanti vermez. ŞİRKET hiçbir şart altında gerçekleşen Site üzerinden yapılan ticarete taraf değildir. SATICI’lar tarafından sergilenen eserin tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu veya tamlığı ŞİRKET’i bağlamaz. ŞİRKET hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz. Sergilenen eserlerle ilgili her türlü sorumluluk KULLANICILAR’a aittir. ŞİRKET Site içerisinde SATICI’lar tarafından sergilenen ürünlerle ilgili hiç bir yükümlülüğe sahip değildir.
DİĞER HÜKÜMLER6.1 Site üyesi olmak, ALICI’lar için ücretsizdir. SATICI’lar için ise, ücret ve komisyonlar hakkındaki şartlar ŞİRKET ve SATICI arasında imzalanmış veya imzalanacak olan GALERİ veya ESER SAHİBİ SÖZLEŞMESİ uyarınca belirlenmiş veya belirlenecektir.
6.2 Bu anlaşmayı kabul ederek KULLANICILAR, aralarında doğabilecek her türlü vergi yükümlülüğünü ve/veya kanuni zorunlulukları yerine getireceklerini de kabul ederler.
6.3 Aksi belirtilmediği takdirde, Sitedeki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, Sitede gerçekleştirdikleri ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek BSMV, KDV, vergi, pul, harç vb. diğer yasal ve mali ödemeleri ilgili kurumlara satışın tamamlanmasını müteakip yapmayı, gayri kabili rücu kabul ederler.
6.4 Sitede satış için sergilenen orijinal eserlerin stokları, eserin “tek” olması sebebiyle, doğal olarak, yoktur. Bu sitedeki eserlerin herhangi bir sebeple 3. bir kişi tarafından galerilerden veya eser sahibinden bu sitedeki satıştan önce veya asgari aynı anda satın alınması halinde eserin teslimi imkansız hale gelmesi sebebiyle, alınan bedel aynen ALICI’ya iade edilecektir. Satışın iptal edilmesi nedeniyle ALICI ŞİRKET’ten veya SATICI’dan herhangi bir tazminat, faiz, ve benzeri bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
6.5 SATICI, satışın gerçekleşmesi akabinde, 2 (iki) işgünü içerisinde, eseri tedarik edip, kargolamada gecikme ihtimali olduğunda, bu keyfiyeti derhal ŞİRKET’e bildirmelidir. ŞİRKET de bu durumu ALICI’ya bildirir. ALICI dilerse, satıştan vazgeçip, eser için ŞİRKET’e ödemiş olduğu paranın iadesini talep edebilir. SATIŞ’ın bu şekilde iptal edilmesi durumunda, ŞİRKET ALICI’dan almış olduğu eser bedelini, iade talebinden sonraki işgününde ALICI’ya iade edecektir. Yine satışın bu şekilde iptal edilmesi durumunda KULLANICILAR, birbirlerinden veya ŞİRKET’ten herhangi bir hak kaybı, tazminat, faiz ve benzeri talepte bulunmayacaklarını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.
6.6 Telif hakları bir başkasında olan ve ispatlanan eserlerin Site üzerinden eser sahibi dışında bir başkası tarafından satılmaya çalışılması, sergilenmesi veya satılması yasaktır. Tespit edilmesi durumunda, sergilenen eser derhal siteden kaldırılır. Böyle bir durumda, ŞİRKET sorumlu değildir. KULLANICILAR, üçüncü tüzel veya özel kişilerin telif haklarını ihlal edemezler.
6.7 Hak sahiplerinin yazılı izni olmaksızın, Sitede sergilenen ve satın alınan eserler veya ürünler kopyalanamaz, reprodüksiyonu veya poster baskısı yapılamaz, fotoğrafı çekilerek basılı veya görsel malzeme olarak kullanılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
6.8 Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarında veya maddi hatalarda ŞİRKET’in defter ve kendi liste kayıtları geçerlidir.
6.9 Fikir ve sanat Eserleri Kanununda tarif edilen özelliklere sahip eserler güzel sanat eseri olarak kabul edilmiştir. Özgün bir eser meydana getirenlerin, bu eseri satmak veya yaymakla ilgili faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar vergiden muaftır. Bu kazançlar arızi ya da devamlı olabilir, her şekilde vergiden müstesnadır. Ancak bu şahıslara ödeme yapan vergi mükellefleri yaptıkları ödemelerden %17 gelir vergisi keserek, vergi dairesine yatırırlar.
Bakılması gereken kanun maddeleri, Gelir Vergisi Kanunu 18. madde ve 94. Maddeleridir.Kanun metni şu şekildedir:
“Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.
Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi, istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.
Serbest meslek, kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.”
ŞİRKET sanata dair başlığı altında sattığı ve sanat eseri tanımına uymayan çoklu ürünlerin tüm siparişlerinde, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. Bu tanımda yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar TL olarak ifade edilmiştir. KDV oranları %18’dir ve listelenmekte olan fiyatlarımıza dahil değildir.
MÜCBİR SEBEPLERSözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.
8. YÜRÜRLÜK
Toplam yedi (7) sayfa ve sekiz (8) maddeden oluşan işbu Sözleşme taraflarca okunarak ve kabul edilerek, Sözleşmenin KULLANICILAR tarafından Sitede onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.